Privacyverklaring

Privacy policy:

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

1. Bedrijf

Pedicure: Voetverzorging Hennie
https://voetverzorginghennie.nl
Inschrijfnummer KvK: 68384475
Wilhelmina van Pruisenlaan 15
2807 KE GOUDA

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden alleen gebruikt t.b.v. administratieve doeleinden t.b.v. uitvoering van het bedrijf.

a) Indien u als klant naar mij toekomt, kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden: Naam, Telefoonnummer en evt. E-mailadres.

b) Indien ik naar u toe komt (ambulant) wordt dit aangevuld met: Adres en Woonplaats.

c) Indien mogelijk nota’s gezonden moeten worden kan dit aangevuld worden met: Geslacht; Postcode; Geboortedatum; IBAN-rekeningnummer; evt. polisnummer, gezondheidsgegevens.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijv. zorgverzekeraars. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ik geefnooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU: Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zal ik niet langer bewaren dan gedurende het behandelplan en daarna de minimale noodzakelijke termijn voor de belastingdienst, te weten: 7 jaar.

5. Beveiliging

a. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software;
b. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
c. Ik maak back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
d. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

6. Toegang tot uw gegevens

De gegevens krijg ik van u d.m.v. een telefoon of e-mailbericht.
Als u later toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met mij op te nemen op onderstaand adres.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met onderstaand contactadres op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

7. Contact

Als u wenst te reageren op mijn Privacy Policy, kun u contact opnemen met het e-mailadres: info@voetverzorginghennie.nl of Hennie Bijleveld-Binnendijk, Wilhelmina van Pruisenlaan 15, 2807 KE, Gouda.

8. Wijziging

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.